fbpx
Homeการเลี้ยงลูกบัตรประชาชนเด็ก เริ่มทำตอนอายุกี่ปี ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

บัตรประชาชนเด็ก เริ่มทำตอนอายุกี่ปี ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การทำบัตรประชาชนเด็กในปัจจุบันนี้จะเริ่มต้นทำให้เด็กเมื่ออายุครบกี่ขวบ ทำที่ไหน และใช้เอกสารอะไรบ้าง คุณพ่อคุณแม่ควรจะรู้เอาไว้ เมื่อถึงเวลาจะได้พาลูกไปทำได้อย่างถูกต้องนั่นเอง โดยวันนี้เราก็มีข้อมูลมาบอกให้รู้กันแล้ว จะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลย

บัตรประชาชนเด็ก เริ่มทำตอนอายุกี่ปี

ในสมัยคุณพ่อคุณแม่อาจมีการทำบัตรครั้งแรกเมื่ออายุ 15 ปี จึงทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ค่อยได้สนใจข่าวสารมากนัก อาจหลงลืมเรื่องการทำบัตรครั้งแรกของลูกได้ สำหรับการเริ่มต้นทำบัตรประชาชนเด็กครั้งแรกจะเริ่มทำเมื่ออายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ แต่หากคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนลืมไปทำตอนลูกครบ 7 ปี ก็สามารถไปทำได้ทันทีที่นึกออก

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำบัตร

สำหรับการไปทำบัตรประชาชนเด็กครั้งแรกของลูก คุณพ่อคุณแม่ควรเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำบัตรไปด้วยเสมอ ซึ่งจะใช้เอกสารต่างๆ เหล่านี้

1.สูติบัตร 

สูติบัตรใช้ตัวจริง หรือถ่ายเอกสารไปด้วยก็ได้ หากไม่มีสูติบัตรให้ใช้หลักฐานอื่นที่ราชการออกให้ เช่น สำเนาทะเบียนนักเรียน หรือหนังสือเดินทางก็ได้ ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่าเป็นเด็กบุคคลเดียวกับผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน นอกจากนี้ในกรณีที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยการแจ้งเกิดเกินกำหนด ให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือไปรับรองสิทธิที่สักนักงานที่ได้ไปทำบัตรประชาชนเด็ก

2.ทะะเบียนบ้าน 

ใช้สำเนาทะเบียนบ้านที่เด็กมีชื่ออยู่ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเด็กมีสิทธิการได้รับบัตร และยืนยันว่าเป็นคนไทย

3.สำเนาบัตรประชาชน ของบิดา มารดา หรือเจ้าบ้าน 

เอกสารของพ่อแม่ ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็ก หรืออาจจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้นั้นเคยมีชื่ออยู่ก่อน หรือหลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลที่เชื่อถือได้ไปรับรอง ในกรณีผู้ที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านภายหลังจากการตกสำรวจ

4.ใบเปลี่ยนชื่อ

หากเด็ก หรือผู้ปกครองเคยเปลี่ยนชื่อ เวลาไปทำบัตรประชาชนคุณพ่อคุณแม่ต้องนำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อมาแสดงด้วย ส่วนกรณีที่ไม่มีเอกสารมายืนยันให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือบุคคลที่เชื่อถือได้

5.หลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดา 

หากเด็กมีบิดาหรือมารดาเป็นบุคคลต่างด้าว ให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ไปรับรอง ทั้งกรณีผู้ที่ได้สัญชาติไทย  หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทย

พาลูกไปทำบัตรที่ไหนได้บ้าง

การทำบัตรประชาชนเด็กซึ่งเป็นการยืนยัน ถึงการเป็นพลเมืองไทย สามารถใช้แสดงตนในธุรกรรมต่างๆ ในอนาคต หรือยืนยันสิทธิ์ต่างๆ ได้ ดังนั้นการทำบัตรประชาชนเด็กจึงเป็นสิ่งที่คนไทยควรรู้ไว้ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำ หลักฐานเอกสารที่ใช้ รวมไปถึงการทำบัตรประชาชนใหม่ หรือบัตรหายต้องทำอย่างไร ซึ่งนับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม โดยการทำบัตรครั้งแรกของลูกสามารถไปติดต่อได้ที่ไหนบ้างมาดูกันเลย

1.ที่ว่าการอำเภอที่เด็กอาศัยอยู่

คุณพ่อคุณแม่สามารถนำลูกที่มีอายุครบตามเกณฑ์แล้ว ไปยื่นเอกสารเพื่อทำบัตรได้ในที่ว่าการอำเภอที่เด็กอาศัยอยู่ทุกแห่งทั่วประเทศในเวลาราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์

2.เทศบาลท้องถิ่น

สำหรับเด็กที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล สามารถไปยื่นเอกสารแสดงความจำนงค์ในการทำบัตรประชาชนเด็กได้ทุกวันในเวลาราชการ

3.สำหรับในกรุงเทพฯ ติดต่อได้ในเขตแต่ละเขต

หากเด็กมีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด แต่มาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ กับคุณพ่อคุณแม่ เมื่อถึงเวลาทำบัตรไม่จำเป็นต้องเดินทางกลับไปทำบัตรที่ภูมิลำเนาเดิม แต่สามารถนำหลักฐานไปยื่นในเขตที่เด็กอาศัยอยู่ได้เลย

เรื่องน่ารู้ ในการทำบัตรประชาชนครั้งแรก

สำหรับการทำบัตรครั้งแรกของลูก ควรทำอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนดังนี้

  1. ไปติดต่อที่สำนักงานเขตที่ว่าการอำเภอ หรือเทศบาลทั่วประเทศ แล้วติดต่อประชาสัมพันธ์ เพื่อตรวจเอกสาร 
  2. รับบัตรคิว แล้วรอเจ้าหน้าที่เรียก
  3. เจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดของเด็ก มีการพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐาน
  4. มีการถ่ายรูปเพื่อติดบัตร โดยให้เด็กยืนถ่ายรูปโดยช่างภาพประจำสำนักงาน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในเขตนั้นๆ
  5. เจ้าหน้าที่จะพิจารณาและอนุมัติบัตรประชาชน 
  6. ทำการผลิตบัตรประชาชนเด็ก ระหว่างรอเจ้าหน้าที่จะให้เด็กได้สแกนนิ้วมืออีกครั้ง
  7. มีการส่งมอบบัตรประชาชนให้กับเด็กเป็นอันแล้วเสร็จเรียบร้อย
  8. ในการทำบัตรครั้งแรก ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  9. เด็ก ต้องมีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ ที่สำคัญเด็กต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
  10. ต้องทำบัตรภายใน 60 วัน เมื่อเด็กมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ หากพ้นกำหนด 60 วัน จะเสียค่าปรับ ไม่เกิน 100 บาท) กรณีบัตรชำรุด หาย ถูกทำลาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือชื่อ-สกุล เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกครบอายุ7ขวบ สามารถนำลูกไปทำบัตรได้ที่ สำนักงานเขต เทศบาล หรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ และไม่จำเป็นต้องกลับไปทำที่บัตรตามภูมิลำเนาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็ได้ ซึ่งสำนักงาน เทศบาลหรือที่ว่าการอำเภอจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.แต่ถ้าหากไปในช่วงเช้าจะสะดวกกว่าเพราะมีเวลาในการเตรียมตัวมากขึ้น หากเอกสารไหนไม่ครบ สามารถจัดหาได้ทันให้แล้วเสร็จในหนึ่งวันได้

เรื่องอื่นๆ ที่เราแนะนำสำหรับคุณ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular